วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

รายชื่อสกุลกล้วยไม้ Z


Z
Genus
Abreviation
Composition
Zeuxine Zeuxine* Natural
Zootrophion Ztrphn Natural
Zugostylis Zsts Otst x Z
Zygobatemannia Zbm Btmna x Z
Zygocaste Zcst Lyc x Z
Zygocella Zcla Mdcla x Z
Zygocolax Zcx Clx x Z
Zygodisanthus Zdsnth Pdsnth x Z
Zygolum Zglm Z x Zspm
Zygoneria Zga Ngda x Z
Zygonisia Zns Agn x Z
Zygopetalum Z Natural
Zygorhyncha Zcha Chdra x Z
Zygosepalum Zspm Natural
Zygostates Zygsta Natural Genus
Zygostylis Zsts Otst x Z
Zygotorea Zgt Pes x Z
Zygowarrea Zwr Wra x Z

รายชื่อสกุลกล้วยไม้ YY
Genus
Abreviation
Composition
Yahiroara Yhra B x C x Epi x L x Schom
Yamadara Yam B x C x Epi x L
Yapara Yap Phal x Rhy x V
Yeeara Yra B x Bro x C x Epi x L x Schom x Soph
Yeepengara Ypga Aer x Phal x Rhy x V
Yoneoara Ynra Ren x Rhy x Vdps
Yonezawaara Yzwr Neof x Rhy x V
Ypsilopus Ypslp* Natural
Yusofara Ysfra Arach x Asctm x Ren x V

รายชื่อสกุลกล้วยไม้ X


X
Genus AbreviationComposition
Xerriara Xra Arach x Asctm x Rhy
Xylobium Xyl Natural

รายชื่อสกุลกล้วยไม้ WW
Genus AbreviationComposition
Waibengara Wai Aer x Asctm x Phal x Rhy x V
Wailaiara Wlra Aer x Arach x Asctm x Rhy x V
Waironara Wrna Aer x Ren x Rhy x V
Warmingia Wrmga* Natural
Warneara Wnra Comp x Onc x Rdza
Warrea Wra Natural
Warreella Wrrll* Natural
Warscewiczella Wrscwc Natural
Westara Wsta B x Bro x C x L x Schom
Wilburchangara Wbchg Bro x C x Epi x Schom
Wilkinsara Wknsra Asctm x V x Vdps
Williamara Wlm Clx x Ngda x Prom x Z
Wilsonara Wils Cda x Odm x Onc
Wingfieldara Wgfa Asp x Brs x Odm
Withnerara With Asp x Milt x Odm x Onc
Wooara Woo B x Bro x Epi
Woodwardara Wdwa Clx x Ngda x Z

รายชื่อสกุลกล้วยไม้ VV
Genus AbreviationComposition
Vacherotara Vach B x Bro x C x Epi x L x soph
Vanalstyneara Vnsta Milt x Odm x Onc x Rdza
Vancampe Vcp Acp x V
Vanda V Natural
Vandachnis Vchns Arach x Vdps
Vandaenopsis Vdnps Lhal x V
Vandaeranthes Vths Aerth x V
Vandewegheara Vwga Asctm x Dor x Phal x V
Vandofinetia Vf Neof x V
Vandofinides Vfds Aer x neof x V
Vandopsides Vdpsd aer x Vdps
Vandopsis Vdps Natural
Vandoritis Vdts Dor x V
Vanglossum Vgm Ascgm x V
Vanilla Vnlla* Natural
Vascostylis Vasco Asctm x Rhy x V
Vaughnara Vnra B x C x Epi
Vejvarutara Vja Bro x C x Ctps
Viraphandhuara Vpda Aer x Asctm x Neof x V
Vrydazynea - Natural
Vuylstekeara Vuyl Cda x Milt x Odm